Studentų atstovai

Studijų programų komitetas (SPK)

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programos įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1-2 studentų atstovai.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

VU MF Taryba

VU MF Taryba priima sprendimus dėl Fakulteto mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo bei koordinavimo, Fakulteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

Studentų atstovai VU MF Taryboje:

Giedrė Mikulėnaitė
Tel.: +370 673 13822
giedre.mikulenaite@gmail.com 

Modestas Gudauskas
Tel.: +370 627 75944
modestasgud@gmail.com

Karolina Lubytė
Tel.: +370 607 61751
karolina.lubyte@gmail.com

Eglė Lukošiūtė
Tel.: +370 604 66686
egle.lukosiutee@gmail.com 

Tomas Kaniauskas
pirmininkas@mf.vusa.lt 

VU MF Apeliacinė ir ginčų nagrinėjimo komisija (GNK)

VU MF Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU MF Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU MF dėstytojai ir 3 studentų atstovai.

Studentų atstovai VU MF Ginčų nagrinėjimo komisijoje:

Kamilė Sabūnaitė
Tel.: +370 654 00624
sabunaitek@gmail.com

Paulius Bernotas
Tel.: +370 618 19560
bernotaspaul@gmail.com

Sigutė Miškinytė
Tel.: +370 611 10069
sigute.miskinyte@gmail.com

VU MF Akademinės etikos komisija (AEK)

VU MF Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

VU MF Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU MF dėstytojai ir 2 studentų atstovai.

Studentų atstovai VU MF Akademinės etikos komisijoje:

Marijonas Žukas
Tel.: +370 615 87525
zukasmarijonas@gmail.com 

Tautvydas Petkus
Tel.: +370 623 57003
tautvydinis@gmail.com 

VU MF Priėmimo-atestacijos komisija

VU MF Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta. Šioje komisijoje studentus atstovauja:

Agnė Boguševičiūtė
Tel.: +370 643 10051
a.boguseviciute@gmail.com 

VU MF Studijų kolegija

VU MF Studijų kolegiją sudaro studijų programų komitetų pirmininkai ir VU SA MF deleguotas studentų atstovas. Ši kolegija pataria už studijų organizavimą atsakingam prodekanui studijų vykdymo ir jų kokybės gerinimo klausimais.

Studentų atstovas VU MF Studijų kolegijoje:

Tomas Kaniauskas
Tel.: +370 652 44730
pirmininkas@mf.vusa.lt 

VU MF Erasmus praktikos ir atrankos komisija

Studentų atstovė VU MF Erasmus praktikos ir atrankos komisijoje:

Giedrė Mikulėnaitė
Tel.: +370 673 13822 
giedre.mikulenaite@gmail.com 

VU SA Parlamente

Tomas Kaniauskas
Tel.: +370 652 44730
pirmininkas@mf.vusa.lt

Monika Bružaitė
Tel.: +370 696 96968
m.bruzaites@gmail.com 

Emilija Petruškaitė
Tel.: +370 614 83300
petruskaite@gmail.com 

VU SA MF Valdyboje

Tomas Kaniauskas
Tel.: +370 652 44730
pirmininkas@mf.vusa.lt

Milda Girdenytė
Tel.: +370 616 26090
girdenyte.milda@gmail.com

Karolina Lubytė
Tel.: +370 607 61751
karolina.lubyte@gmail.com

Edvardas Tamutis
Tel.: +370 639 26471
edvardastamutis@gmail.com 

Medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų bendradarbiavimo forumas

Medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų bendradarbiavimo forumas (toliau – MSRG) – tai nuolat prie LR sveikatos apsaugos ministerijos veikiantis Lietuvos Respublikos veikiančių medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų organizacijų ar atstovų bendradarbiavimo ir nacionalinio jų interesų atstovavimo platforma.

Vykdydamas savo veiklą MSRG siekia užtikrinti medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų dalyvavimą sveikatos politikos formavimo, sveikatos programų ir projektų rengimo ir įgyvendinimo procese, bei skatinti jų bendradarbiavimą, sprendžiant jiems aktualias problemas.

MSRG sudaro 14 minėtų organizacijų atstovų, iš kurių  5 – VU SA atstovai.

Studentų atstovai MSRG:

Eglė Budrytė, budryte93@gmail.com, +370 602 75266

Eglė Lukošiūtė, egle.lukosiutee@gmail.com, +370 604 66689

Indrė Šemetaitė, indre.semetaite@gmail.com, +370 675 22752

Kristina Grigaliūnaitė, kristina.grigaliunaite@gmail.com 

Karolis Kluonaitis, kkluonaitis@gmail.com