Strategija, vertybės, tikslai

VU SA strategija

Tam, kad Organizacija išliktų vieninga, joje turi būti puoselėjamos tradicijos bei išlaikomas pastovus judėjimas į priekį. VU SA visuomet besivadovaudama šūkiu „Vieningai Už Studentų Ateitį!“ ir siekdama kuo geriau suprasti jos atstovaujamos visuomenės dalies problemas nuolat ieško geresnių sprendimų tobulinti atstovavimo mechanizmą. 2006 metų vasarą įvykusiuose VU SA Tarybos – Valdybos mokymuose – seminare aktyviausi Organizacijos žmonės parengė veiklos strategiją bei išgrynino Organizacijos vertybes. Visus ataskaitinius metus Organizacijos nariai buvo supažindinami su VU SA strategija vykstančiuose padalinių mokymuose. Buvo daug diskutuojama apie Organizacijos vertybes, tikslus bei uždavinius. Artimiausioje ateityje VU SA pagrindinių valdymo organų nariai turėtų parengti strategijos įgyvendinimo kriterijus, terminus, kiekybinius ir kokybinius rodiklius bei atitinkamai planuoti metų veiklos gaires bei programas.

Vizija

vieninga, atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui Vilniaus universiteto bendruomenėje .

Misija

efektyviai atstovaujant Vilniaus universiteto studentams bei puoselėjant universitetinę kultūrą, kurti palankiausias sąlygas studento saviraiškai.

 

Vertybės ir veiklos principai

 • Atvirumas;
 • Atsakomybė;
 • Veiklos kokybė;
 • Vieningumas;
 • Tobulėjimas.

 

Veiklos kryptys

 1. Poreikiais grįstas studentų atstovavimas.

 2. Stipri studentų savivalda.

 3. Darni, atvira ir universitetines tradicijas puoselėjanti bendruomenė.

 

Ilgalaikiai tikslai ir veiklos uždaviniai

 

 1. Poreikiais grįstas studentų atstovavimas.

Tikslas: VU SA, remdamasi nuolatiniu ir abipusiu grįžtamuoju ryšiu, efektyviai atstovauja visų pakopų studentams visais lygmenimis.

Bendras rodiklis: atstovavimo efektyvumo indeksas.

Uždaviniai:

1. Užtikrinti nuolatinį informacijos gavimą iš visų pakopų studentų bei nuolatos informuoti juos apie vykdomą veiklą ir jos rezultatus.

Priemonės:

 • 1. Sukurti nuomonės surinkimo sistemą;
 • 2. Sukurti komunikacijos planą.

2. Užtikrinti vienodai kokybišką visų pakopų studentų atstovavimą.

Priemonės:

 • Sukurti mechanizmą, užtikrinantį atstovų dalinimąsi patirtimi;
 • Parengti specializuotus atstovus studijų programoms ir pakopoms.

3. Užtikrinti ir didinti įtaką įvairiuose su VU studentais susijusiuose lygmenyse.

Priemonės:

 • Sukurti ryšių palaikymo planą su VU SA svarbiomis institucijomis;
 • Bendradarbiauti su kitomis NVO;
 • Suburti VU SA ekspertų tinklą;
 • Didinti studentų atstovų dalį sprendimų priėmimo organuose;
 • Parengti įtakos didinimo planą.

 

        2. Stipri studentų savivalda.

Tikslas: VU SA yra bendrą identitetą turinti, reikiamais ištekliais apsirūpinusi ir efektyviai juos panaudojanti bei veiklos tęstinumą užtikrinanti organizacija.

Bendras rodiklis: narių pasitenkinimo indeksas.

Uždaviniai:

1. Vienyti VU SA žmones organizacijos vertybių pagrindu.

Priemonės:

 • Sukurti vertybių sklaidos planą;
 • Sukurti visų VU SA struktūrinių vienetų bendravimo planą;
 • Sukurti VU SA atributikos platinimo planą.

2. Plėtoti ir gerinti našiam darbui reikalingą materialinę bazę.

Priemonės:

 • Parengti lėšų diversifikavimo planą;
 • Parengti infrastruktūros atnaujinimo ir plėtojimo planą;
 • Kaupti finansinį rezervą (investicinį fondą).

3. Pritraukti narius, organizuoti darbą ir užtikrinti veiklos tęstinumą taikant vadybos sistemas.

Priemonės:

 • Įdiegti kokybės vadybos sistemą;
 • Sukurti efektyviam darbui tinkamą IT infrastruktūrą. 

 

        3. Darni, atvira ir universitetines tradicijas puoselėjanti bendruomenė.

Tikslas: Vilniaus universiteto bendruomenė puoselėja tradicijas, yra iniciatyvi ir grįsta lygiaverte partneryste tarp bendruomenės narių.

Bendras rodiklis: bendruomenės nario indeksas.

Uždaviniai:

1. Sudaryti tinkamas sąlygas bendruomenės iniciatyvumui.

Priemonės:

 • Sukurti iniciatyvų skatinimo fondą;
 • Įkurti VU SA HUB.

2. Kurti, atnaujinti ir puoselėti Universiteto tradicijas, vienijančias VU bendruomenę.

Priemonės:

 • Organizuoti akademinius renginius;
 • Inicijuoti ir plėtoti VU atributikos teikimą;
 • Sukurti akademiškumo skatinimo sistemą.

3. Sukurti pagrindą lygiavertei partnerystei.

Priemonės:

 • Inicijuoti akademinės etikos diegimo plano sukūrimą;
 • Parengti viešųjų ryšių kampaniją, orientuotą į partnerystę.

 

Gali bet kada ateiti pas mus!