Finansinė parama

Socialinės stipendijos

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:
 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.
Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų: Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas. Paraiškos pildomos du kartus per metus:
 • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. - spalio 10 d., elektroniniu būdu:
  www.vsf.lt
 • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. - vasario 20 d.
Socialinės stipendijos dydis - 3 BSI (šiuo metu 114€ per mėnesį). Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos. Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Vienkartinės socialinės stipendijos

Šios stipendijos gali būti skiriamos studento materialinės ir socialinės padėties pablogėjimo atvejais (sunki liga, trauma, avarija, gaisras, rimta vagystė, artimojo mirtis, vieno iš tėvų darbo praradimas ir pan.). Pašalpos dydis lygus 4 – 12 BSI (152 - 456€). Teisę prašyti vienkartinės pašalpos turi kiekvienas studentas. Terminų, iki kada reikia pateikti prašymą ir dokumentus, nėra. Prašymai yra priimami Studentų atstovybėje visą laiką. Prašant vienkartinės pašalpos reikalingi dokumentai:
 1. Prašymo forma ;
 2. šeimos narių sudėtį liudijantis dokumentas (galima pasiimti iš seniūnijos arba Gyventojų registro tarnybos);
 3. pažyma apie studento ir jo tėvų/globėjų (vyro/žmonos) pajamas už paskutinius tris mėnesius arba bedarbystę (pasiimti iš darbovietės arba SODROS, reikia tik atlyginimų arba senatvės pensijų);
 4. reikia pridėti dokumentus, patvirtinančius motyvacijoje išvardintus teiginius (mirties atveju – mirties liudijimo kopiją, operacijos atveju – pažymą iš ligoninės ir pan.).
Gaunančiųjų vienkartines pašalpas sąrašas skelbiamas www.vusa.lt po įvykusio stipendijų skirstymo komisijos posėdžio.

Skatinamosios stipendijos

 • Stipendijos geriausiai besimokantiems studentams skiriamos du kartus per metus: rudens ir pavasario semestre (rugpjūčio – sausio mėnesiais ir vasario – liepos mėnesiais).
 • Geriausiai besimokantys studentai nustatomi kiekvieną semestrą kiekvienoje studijų programoje ir kurse atskirai pagal studijų rezultatus, vadovaujantis geriausiųjų eilės sudarymo kriterijais.
 • Šios stipendijos skolų turintiems studentams neskiriamos.
 • Stipendijos už mokymosi rezultatus yra paprastos (1,5 BSI, 38 * 1,5 = 57€) ir padidintos (2,5 BSI, 38 * 2,5 = 95€). 2,5 BSI dydžio stipendijoms skiriama 30 proc. skatinamosioms stipendijoms likusių lėšų, 1,5 BSI dydžio stipendijoms – 70 proc. skatinamosioms stipendijoms likusių lėšų.
 • Akademinio padalinio vadovo sudarytos penkių narių komisijos, į kurios sudėtį įeina du to padalinio studentų atstovybės nariai, sprendimu, skatinamosios stipendijos gali būti perskirstytos toje pačioje studijų pakopoje tarp programų (šakų) 20 proc. kursui skirto stipendijų fondo ribose.
 • Stipendijos neskiriamos studijuojantiems pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų pirmajame semestre.

Vienkartinės tikslinės stipendijos

Tikslinės stipendijos skiriamos už pasiekimus kultūros, sporto, mokslo ar visuomeninėje veikloje. Norint pretenduoti į vienkartinę tikslinę stipendiją reikia į Studentų atstovybę iki spalio 25 rudens semstre ir iki kovo 25 dienos pavasario semestre atnešti užpildytą prašymą rektoriaus vardu, veiklą įrodančius dokumentus (diplomų kopijas ir kt.) bei rekomendaciją (Jei prašoma už sporto pasiekimus, rekomendacija turi būti pasitašyta VU Sveikatos ir sporto centro direktorės, jei už kultūros – VU Kultūros centro direktorės, jei mokslo – akademinio kamieninio padalinio vadovo, jei visuomeninėje – akademinio kamieninio padalinio arba organizacijos vadovo). Vienkartinę tikslinę stipendiją galima gauti vieną kartą per semestrą. Šios stipendijos gavimas neatima galimybės gauti kitas Universiteto ar valstybės stipendijas. Jei stipendijos prašoma už visuomeninę veiklą, reikia užpildyti visuomeninės veiklos lentelę: visuomenines veiklos aprašymas

Tikslinės stipendijos pedagogams

Šiuo metu yra įsigaliojęs studentų paramos įstatymas, pagal kurį papildomas stipendijas gauna pedagogines arba andragogines studijų programas pasirinkę studentai. Į tokias stipendijas gali pretenduoti tik valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai, įstoję ne anksčiau kaip 2010 m. Stipendijos dydis – 115,85€ per mėnesį. Ji skiriama studentams, neturintiems akademinių skolų, pagal mokymosi rezultatus (pirmą semestrą žiūrima į stojimo balą). Ši stipendija neatima galimybės pretenduoti į kitas Universiteto ar valstybės teikiamas stipendijas.

Stipendijos doktorantams

Stipendijų dydis: pirmųjų studijų metų doktorantams – 8,3 BSI (394,25€); antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų studijų metų doktorantams – 9,6 BSI (456€). Stipendija mokama visą laiką, bet ne ilgiau kaip laikotarpį, numatytą doktorantūros studijoms (ketverius metus). Doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus, gali gauti ne didesnę kaip 8 BSI (304 EUR€) mokslinių tyrimų stipendiją, kurią skiria Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Doktorantai taip pat gali vieną kartą per metus gauti ne didesnę kaip 30 BSI (1140 EUR) dydžio paramą jų akademinių išvykų (išvyka į tarptautinį mokslo ar meno renginį pristatyti savo mokslinių tyrimų, stažuotė mokslo ir studijų ar kitoje institucijoje, vykdančioje mokslinius tyrimus) išlaidoms padengti.

Paskolos

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymui, Vyriausybė 2009-05-07 nutarimu Nr. 480 patvirtino naują Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo aprašą (toliau – Aprašas). Pagal naujai patvirtintą paskolų išdavimo aprašą yra teikiamos valstybės paskolos ir valstybės remiamos paskolos. Valstybės paskolos yra teikiamos iš valstybės lėšų, o valstybės remiamos paskolos yra teikiamos iš kredito įstaigų lėšų.

Valstybės paskolos

Valstybės paskolas turi teisę gauti valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, įstoję į aukštąsias mokyklas iki 2009 m., kurie moka Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo numatytą nustatyto dydžio studijų įmoką – 4 bazinės socialinės išmokos dydžius (BSI), t.y. 152€. Šios paskolos prašymai-anketos pateikiami rudens ir pavasario semestruose. Sutartys pasirašomos Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fonde). Paskolos studijų įmokai mokėti yra pervedamos į aukštosios mokyklos sąskaitą. Valstybės paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Paskolų gavėjai turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo datos. Palūkanų dydis – 5 procentai.

Valstybės remiamos paskolos

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas. Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas:
 1. paskolą studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies, ši paskola pervedama į aukštosios mokyklos sąskaitą kiekvieną semestrą);
 2. paskolą gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos BSI 50 dydžių (papildomų paraiškų, teikiamų pavasario semestre – 25 BSI, ši paskola pervedama į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį);
 3. paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienerius metus negali viršyti 60 BSI dydžių (2280€), ši paskola pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedama visa suma iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą).
Paskolos gavėjo bendra pagal Aprašą gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI. Valstybės remiamas paskolas galima skolintis tiek litais, tiek eurais. Valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatoma paskolos rūšis, suma, palūkanų tipas ir dydis (kintamų palūkanų atveju – palūkanų bazė ir maržos dydis), paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarka, kitos suteikimo ir grąžinimo sąlygos. Valstybės remiamos paskolos palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo datos ir skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies. Palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokėtos iš Fondo disponuojamų lėšų. Valstybės remiama paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip po 12 mėnesių po studijų baigimo, nutraukimo ar išbraukimo, ir grąžinama ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios. Tais atvejais, kai lėšų valstybės remiamoms paskoloms teikti poreikis neviršija valstybės remiamos paskoloms teikti numatytos lėšų sumos, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami visi studentai, tinkamai užpildę prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti. Tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės remiamoms paskoloms teikti viršija numatytą lėšų sumą, studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis su kredito įstaiga, sąrašas sudaromas atsižvelgiant į prašomos valstybės remiamos paskolos paskirtį, studento socialinę padėtį, studijų pakopą, studijų formą, studentų studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą). Visų rūšių valstybės remiamos paskolos teikiamos kasmet rudens semestre. Paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis bei paskolos gyvenimo išlaidoms papildomai teikiamos ir pavasario semestre. Studentas, norintis gauti paskolą, turi registruotis Fondo interneto svetainėje užpildydamas nustatytos formos prašymą-anketą.

Išmokos neįgaliesiems

Visų rūšių išmokos neįgaliesiems teikiamos 45% ir mažesnį darbingumo procentą turintiems studentams, kurie neturi akademinių skolų ir atitinkamoje studijų pakopoje (bakalauro, magistro, vientisųjų studijų) studijuoja pirmą kartą. Skiriamos šių rūšių išmokos:
 • specialiesiems poreikiams tenkinti – 54€ kas mėnesį;
 • studentams, įstojusiems iki 2009 metų ir mokantiems dalinę studijų įmoką (520 Lt (150.6€)) gali būti skirta finansinė 3,2 BSI (121,6€) dydžio tikslinė išmoka, studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.
Norintys gauti finansinę pagalbą Studijų direkcijai turi pateikti nustatytos formos prašymą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, neįgaliojo pažymėjimo kopiją (jei studentui yra sunku nugabenti dokumentus iki studijų direkcijos, jis gali juos atnešti į studentų atstovybę, kuri juos pristatys studijų direkcijai).

Įgyvendinant projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ bus siekiama paskatinti specialiųjų poreikių studentus siekti aukštojo mokslo. Neįgaliems studentams bus teikiama finansinė pagalba, skirta studijų prieinamumui didinti. Tikslinės išmokos galės būti naudojamos tik studijų reikmėms, t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Prašymus šio tipo išmokoms gauti reikia pateikti VU Akademinių paslaugų ir paramos studentams skyriui, Saulėtekio al. 9, 109A

Tikslinės išmokos, 152 EUR per mėnesį, bus skiriamos studentams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantys visas šias sąlygas:
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus neįgaliuosius, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti) studijuoja:
  1. pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
 • neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.
Studentai, atitinkantys šiuos kriterijus, iki š. m. lapkričio 6d. į Studijų direkciją, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab., turi pristatyti:
 • nustatytos formos prašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

Parama išeivijos vaikams

Stipendija skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį. Stipendijos dydis yra 3 BSI (114 Eur). Parama yra dviejų rūšių:
 • stipendija už mokslo rezultatus. Stipendija skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį. Stipendijos dydis nustatomas pagal paskutinės sesijos rezultatus, gali būti skirta nuo 150 iki 400 litų (14.48 iki 115.85 eurų). Pirmąjį semestrą, pirmakuriams skiriama 200 litų (57.92 eurų) stipendija.
 • socialinė išmoka, skiriama atsižvelgiant į pretendento socialinę padėtį ir yra nuo 700 iki 1100 litų (202.73 iki 318.58 eurų).
Norėdamas pretenduoti į šią paramą, rudens semestre iki rugsėjo 30 d., pavasario semestre iki vasario 20 d. turi elektroniniu būdu vsf.lt puslapyje pateikti paraišką bei pristatyti reikiamus dokumentus į Valstybės studijų fondui (Goštauto g. 12):
 • užpildytą prašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pažymą iš aukštosios mokyklos, patvirtinančios studento statusą, su nurodytomis semestro pradžios ir pabaigos datomis;
 • pažymą apie paskutinės sesijos rezultatus;
 • pažymą, kad neturi akademinių skolų;
 • prašant socialinės išmokos taip pat reikia pridėti socialinę padėtį parodančius dokumentus: pažymos apie šeimos sudėtį (gali gauti Seniūnijoje, Gyventojų registro centre), mirties liudijimų kopijas ir t.t);
 • lietuvių kilmės užsieniečių vaikai turi pateikti užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą (išduodamas krašto lietuvių bendruomenės, LR valstybės institucijose ar įstaigose užsienyje, išduodančiose vizas);
 • išeivijos vaikai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad ne mažiau nei 3 metus jie gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę.

Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims.

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims, kurie visą ar dalį studijų laikotarpio studijavo valstybės nefinansuojamose vietose, valstybė kompensuoja už studijas sumokėtos kainos dalį. Kompensuojama gali būti ne daugiau nei 50 procentų sumokėtos studijų kainos.

Teisę į studijų kainos dalies kompensavimą turi asmenys, nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę:
 • ne daugiau nei prieš trejus metus iki studijų pradžios;
 • studijų metu;
 • praėjus ne daugiau nei trejiems metams po studijų baigimo;
 • po 2011 metų rugsėjo 1 dienos;
 • pradėjus tarnybą atlikti iki 2015 m. balandžio 21 d.
Teisę į studijų kainos dalies kompensavimą turi asmenys, pirmą kartą studijuojantys (baigę studijas) pagal:
 • pirmosios pakopos studijų programas;
 • antrosios pakopos studijų programas;
 • vientisųjų studijų programas.
Teisės į studijų kainos dalies kompensavimą neturi asmenys, kurie:
 • turi akademinių skolų;
 • kuriems sumokėta studijų kaina už atitinkamą laikotarpį jau buvo kompensuota iš valstybės biudžeto;
 • visą studijų laikotarpį studijavo valstybės finansuojamoje vietoje.
Sumokėtos studijų kainos kompensacija už karo tarnybą skiriama:
 • baigus pirmuosius dvejus studijų metus;
 • baigus studijas (už laikotarpį nuo trečiojo kurso iki studijų pabaigos);
 • baigus studijas (už visą studijų laikotarpį), jei nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba atlikta ar baziniai kariniai mokymai baigti po studijų baigimo.
Studijuojantis asmuo apie nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimą ar bazinių karinių mokymų baigimą turi informuoti aukštąją mokyklą.

Studijas baigęs asmuo, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nuo sausio 5 iki vasario 10 d. (įskaitytinai) privalo Fondui raštu pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją (prašymo formą rasite čia). Kartu su prašymu asmuo privalo pateikti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 • asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.