Finansinė parama

Skatinamoji stipendija

Stipendijos geriausiai besimokantiems valstybės finansuojamiems studentams skiriamos du kartus per metus: rudens (rugpjūčio–sausio) ir pavasario (vasario–liepos) semestre. Baigiamųjų kursų studentams pavasario semestre stipendija skiriama vasario–birželio mėnesiais.

Stipendijos neskiriamos studijuojantiesiems pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų pirmajame semestre, taip pat – akademinių skolų turintiems studentams.

Geriausiai besimokantys studentai nustatomi kiekvieną semestrą kiekvienoje studijų programoje ir kurse atskirai pagal studijų rezultatus, vadovaujantis geriausiųjų eilės sudarymo kriterijais.

Už mokymosi rezultatus skiriamos dviejų dydžių stipendijos: 1,5 BSI (57 €) ir 2,5 BSI (95 €). 2,5 BSI dydžio stipendijoms skiriama 30 proc. skatinamųjų stipendijų fonde esančių lėšų, 1,5 BSI dydžio stipendijoms – 70 proc.

Akademinio padalinio vadovo sudarytos penkių narių komisijos, į kurios sudėtį įeina du to padalinio Studentų atstovybės nariai, sprendimu, skatinamosios stipendijos gali būti perskirstytos toje pačioje studijų pakopoje tarp programų (šakų) 20 proc. kursui skirto skatinamųjų stipendijų fondo ribose.

Rekomenduojamas stipendijų pervedimo laikas – einamojo mėnesio 27 diena. Šis terminas taikomas visoms stipendijų rūšims.

VU stipendijų nuostatai

 

Socialinės stipendijos

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje (www.vsf.lt). Paraiškos pildomos du kartus per metus:

 • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.,
 • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

Socialinės stipendijos dydis – 3,25 BSI (šiuo metu 123,5 € per mėnesį). Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos.

Jei po pagrindinio socialinių stipendijų skirstymo tą semestrą dar yra likę nepanaudotų lėšų, Valstybinis studijų fondas kas mėnesį skelbia papildomą paraiškų teikimo terminą.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Valstybinio studijų fondo tinklalapis.

 

Vienkartinės socialinės stipendijos

Vienkartinės socialinės stipendijos skiriamos studento materialinės ir socialinės padėties pablogėjimo atvejais (sunki liga, trauma, avarija, gaisras, rimta vagystė, artimojo mirtis, vieno iš tėvų darbo praradimas ir pan.).

Stipendijos dydis lygus 2–12 BSI (76–456 €).

Teisę prašyti vienkartinės stipendijos turi kiekvienas studentas.

Terminų, iki kada reikia pateikti prašymą ir dokumentus, nėra. Prašymai yra priimami Studentų atstovybėje visą laiką.

Prašant vienkartinės stipendijos reikalingi šie dokumentai:

 • prašymo forma;
 • šeimos narių sudėtį liudijantis dokumentas (galima gauti iš seniūnijos arba Gyventojų registro tarnybos);
 • pažyma apie studento ir jo tėvų/globėjų (vyro/žmonos) pajamas per paskutinius tris mėnesius arba bedarbystę (pasiimti iš darbovietės arba SODROS, reikia tik atlyginimų arba senatvės pensijų);
 • dokumentai, patvirtinantys motyvacijoje išvardytus teiginius (mirties atveju – mirties liudijimo kopija, operacijos atveju – pažyma iš ligoninės ir pan.).

VU stipendijų nuostatai.

 

Vienkartinės tikslinės stipendijos

Norint pretenduoti į vienkartinę tikslinę stipendiją reikia VU informacinėje sistemoje iki spalio 25 d. (rudens semestre) arba kovo 25 d. (pavasario semestre) pateikti užpildytą prašymą, veiklos lentelę, kitus veiklą įrodančius dokumentus (diplomų kopijas ir kt.) bei rekomendaciją (rekomendacija yra neprivaloma).

Vienkartinę tikslinę stipendiją galima gauti vieną kartą per semestrą.

Tikslinės stipendijos dydis – 1–15 BSI (38–570 €).

Šios stipendijos gavimas neatima galimybės gauti kitas Universiteto ar valstybės stipendijas.

VU stipendijų nuostatai, prašymo priedas - veiklos lentelė patarimai, kaip pildyti visuomeninės veiklos lentelę.

 

Vardinės stipendijos

Vilniaus universiteto studentų moksliniai ir kiti pasiekimai gali būti įvertinti vardinėmis stipendijomis. Universitetas yra pasirašęs daugiau nei 20 paramos sutarčių su studentus remiančiais fiziniais ir juridiniais asmenimis. Daugiau informacijos rasi čia.

 

Parama neįgaliesiems

Išmokos neįgaliesiems

Visų rūšių išmokos neįgaliesiems teikiamos 45% ir mažesnį darbingumo lygį turintiems studentams, kurie neturi akademinių skolų ir atitinkamoje studijų pakopoje (bakalauro, magistro, vientisųjų studijų) studijuoja pirmą kartą.

Skiriamos šių rūšių išmokos:

 • specialiesiems poreikiams tenkinti – 56 € kas mėnesį;
 • už mokslą mokantiems studentams gali būti skirta finansinė 3,2 BSI (121,6 €) dydžio išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Norintieji gauti finansinę pagalbą Studijų direkcijai turi pateikti šiuos dokumentus:

Prašymus šio tipo išmokoms gauti reikia pateikti VU Akademinių paslaugų ir paramos studentams skyriui (Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab.). Jei studentui yra sunku nugabenti dokumentus iki Studijų direkcijos, jis gali juos atnešti į Studentų atstovybę, kuri juos pristatys už jį.

Studijų prieinamumo užtikrinimas

Projektu „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ siekiama skatinti specialiųjų poreikių studentus siekti aukštojo mokslo. Neįgaliems studentams teikiama finansinė pagalba, skirta studijų prieinamumui didinti. Tikslinės išmokos gali būti naudojamos tik studijų reikmėms, t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Tikslinės išmokos, 152 € per mėnesį, skiriamos studentams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai, arba asmenys be pilietybės, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantys visas šias sąlygas:

 • turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus neįgaliuosius, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti) studijuoja:
  • pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
 • neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Studentai, atitinkantys šiuos kriterijus, į Studijų direkciją (Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab.) turi pristatyti šiuos dokumentus:

Tikslinių išmokų skyrimą reglamentuojantys teisės aktai:

Papildomos informacijos Tau suteiks Studijų direkcijos vyriausioji specialistė Jurgita Alonderytė-Venckienė (Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab., tel. (8 5) 219 3235, el. p. jurgita.alonderyte@cr.vu.lt).

 

 

Parama išeivijos vaikams

Finansinė parama skiriama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams bei provaikaičiams.

Parama yra dviejų rūšių:

 • stipendija už mokslo rezultatus, skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį; stipendijos dydis – 3 BSI (114 €). 
 • socialinė išmoka, skiriama atsižvelgiant į pretendento socialinę padėtį; išmokos dydis – nuo 202,73 iki 318,58 €.

Kad galėtum pretenduoti į paramą, negali turėti akademinių skolų iš paskutinio egzaminų laikymo laikotarpio (pirmam semestrui netaikoma).

Parama skiriama konkurso būdu du kartus per metus.

Norėdamas pretenduoti į šią paramą, iki rugsėjo 30 d. (rudens semestre) arba iki vasario 20 d. (pavasario semestre) puslapyje www.vsf.lt turi pateikti elektroninę paraišką ir Valstybiniam studijų fondui pristatyti reikiamus dokumentus (A. Goštauto g. 12, Vilnius).

 

Paskolos

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymui, Vyriausybė 2009-05-07 nutarimu Nr. 480 patvirtino naują Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo aprašą (toliau – Aprašas). Pagal naujai patvirtintą paskolų išdavimo aprašą yra teikiamos valstybės paskolos ir valstybės remiamos paskolos. Valstybės paskolos yra teikiamos iš valstybės lėšų, o valstybės remiamos paskolos yra teikiamos iš kredito įstaigų lėšų.

 

Valstybės paskolos

Valstybės paskolas turi teisę gauti valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, įstoję į aukštąsias mokyklas iki 2009 m., kurie moka Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo numatytą nustatyto dydžio studijų įmoką – 4 bazinės socialinės išmokos dydžius (BSI), t.y. 524,83 Lt (152 EUR). 

Šios paskolos prašymai-anketos pateikiami rudens ir pavasario semestruose. Sutartys pasirašomos Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fonde). Paskolos studijų įmokai mokėti yra pervedamos į aukštosios mokyklos sąskaitą.

Valstybės paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Paskolų gavėjai turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo datos. Palūkanų dydis – 5 procentai.

 

Valstybės remiamos paskolos

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas:

 1. paskolą studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies, ši paskola pervedama į aukštosios mokyklos sąskaitą kiekvieną semestrą);
 2. paskolą gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos BSI 50 dydžių (papildomų paraiškų, teikiamų pavasario semestre – 25 BSI, ši paskola pervedama į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį);
 3. paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienerius metus negali viršyti 60 BSI dydžių (7872,38 LT / 2280 EUR), ši paskola pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedama visa suma iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą).

Paskolos gavėjo bendra pagal Aprašą gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI. Valstybės remiamas paskolas galima skolintis tiek litais, tiek eurais.

Valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatoma paskolos rūšis, suma, palūkanų tipas ir dydis (kintamų palūkanų atveju – palūkanų bazė ir maržos dydis), paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarka, kitos suteikimo ir grąžinimo sąlygos. Valstybės remiamos paskolos palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo datos ir skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies. Palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokėtos iš Fondo disponuojamų lėšų.

Valstybės remiama paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip po 12 mėnesių po studijų baigimo, nutraukimo ar išbraukimo, ir grąžinama ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios.

Tais atvejais, kai lėšų valstybės remiamoms paskoloms teikti poreikis neviršija valstybės remiamos paskoloms teikti numatytos lėšų sumos, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami visi studentai, tinkamai užpildę prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti. Tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės remiamoms paskoloms teikti viršija numatytą lėšų sumą, studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis su kredito įstaiga, sąrašas sudaromas atsižvelgiant į prašomos valstybės remiamos paskolos paskirtį, studento socialinę padėtį, studijų pakopą, studijų formą, studentų studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą).

Visų rūšių valstybės remiamos paskolos teikiamos kasmet rudens semestre. Paskolos studijų kainai sumokėti, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis bei paskolos gyvenimo išlaidoms papildomai teikiamos ir pavasario semestre. Studentas, norintis gauti paskolą, turi registruotis Fondo interneto svetainėje užpildydamas nustatytos formos prašymą-anketą.