DUK akademinė informacija

Rotacija

 • Nuo kada ir kaip vyks rotacija?

Rotacija prasidės nuo 2018 m. rugsėjo 30 d. ir kartosis kas metus kiekvienam studentui priskiriant atitinkamą pasiekimų lygmenį.

 • Kuo skiriasi skola nuo akademinės skolos?

Skola būna neišlaikius egzamino ir jo perlaikymo pirmą kartą. Turint šią skolą neprarandi krepšelio, bet jeigu skola yra didesnė nei 15 kreditų Tave išmes iš Universiteto už nepažangumą. Tuo tarpu akademinė skola gaunama neišlaikius egzamino ir jo perlaikymo kartojant kursą arba neišlaikius eksterno - šiuo atveju prarandi valstybės finansuojamą vietą.

 • Aš esu valstybės finansuojamoje vietoje, ar aš galiu prarasti krepšelį?

Priklauso nuo to, kurioje vietoje esi rotacijos eilėje. Ji sudaroma tokia tvarka:

 1. Išlaikė per pagrindinę sesiją;
 2. Išlaikė per pakartotinę sesiją;
 3. Pažangūs studentai, kurie išlaikė egzaminą per kurso kartojimą;
 4. Studentai, turintys akademinę skolą.

Ši seka sudaroma mažėjimo tvarka suskaičiavus studentų svertinius vidurkius.

 • Kaip sužinoti, kelintas aš esu rotacijoje?

Savo vietą rotacijoje gali sužinoti pažiūrėjęs duomenų bazę → Studijos → Pažangumo eilė.

 

Finansavimas

 • Kaip aš galiu netekti valstybės finansavimo nepertraukiamai besimokydamas toje pačioje specialybėje?

Tu gali netekti finansuojamos vietos jeigu gauni bent 1 akademinę skolą ir vertinimo laikotarpio metu Tavo svertinis studijų rezultatų vidurkis nesiekia 5.

 • Kaip aš galėčiau iš valstybės nefinansuojamos vietos pereiti į finansuojamą?

Jeigu po rotacijos atsilaisvina valsybės finansuojama vietą, o Tu turi gerus rezultatus gali pretenduoti į šią vietą.

Taip pat svarbu pažymėti, kad po kiekvieno pusmečio atsiranda laisvų VF vietų dėl studentų perėjimo į kitas studijų programas. Gerai bestudijuojantys studentai gali pretenduoti į jas. Jei Tu turi šią galimybę, gausi pranešimą iš dekanato. Atsilaisvinusių VF vietų skaičius yra publikuojamas www.mf.vu.lt svetainėje.

Kitu atveju gali prašyti studijų kompensavimo, kuris gali būti skiriamas geriausiems nefinansuojamiems studentams. Ši kompensacija bus skiriama kas metus studentams, kurie

 • Turi teisę į VF vietą;
 • Neturi akademinių skolų;

 

Egzaminai, skolos

 • Per kiek laiko dėstytojas privalo ištaisyti rašto darbus/egzaminus?

Per 5 darbo dienas.

 • Kaip yra nustatoma tiksli egzamino data?

Kurso seniūnas privalo nueiti pas dėstomo dalyko dėstytoją ir kartu su juo sutarti, kokia būtų patogiausia tam data. Grupės seniūnas (dėl savo grupės) arba studentai individualiai gali atskirai susitarti dėl egzamino datos su dėstytoju, jeigu nori egzaminą laikyti prieš egzaminų laikymo laikotarpį.

 • Ką daryti, jei aš dėl pateisinamos priežasties negalėjau atvykti į egzaminą?

Jeigu susirgai, įvyko avararija ar pan., turi per 3 darbo dienas nuo egzamino laikymo datos pranešti apie tai dekanatui ir sutartu laiku pateikti tą priežastį įrodantį dokumentą bei prašyti, kad tau pratęstų egzaminų laikymo laikotarpį. Tau turi būti suteikta galimybė rašyti egzaminą, o jo neišlaikius turėti jo perlaikymą.

 • Ką daryti jei po rotacijos aš esu neišlaikęs egzamino/įskaitos?

Tu turi galimybę tą egzaminą/įskaitą perlaikyti per pirmas dvi naujo semestro savaites. Jeigu neišlaikai - turi kreditinę skolą, kurią gali likviduoti kartojant kursą pilnai arba eksternu. Taigi, nereikia panikuoti ir per atostogas labai stipriai pasimokyti.

SVARBU - baigiamųjų kursų studentai paskutinį semestrą turi būti likvidavę visas skolas!

 • Kas yra akademinė skola?

Tai egzamino/įskaitos perlaikymo neišlaikymas kartojant kursą.

 • Ką daryti, jeigu taip jau atsitiko, kad gavau akademinę/kreditinę skolą?

Gavus kreditinę skolą reikia eiti į dekanatą su užpildytu prašymu leisti pakartoti kursą ir tęsti studijas (nebent tas dalykas įeina į nekartojamų dalykų sąrašą). Tokiu atveju pakartojęs kursą, turėsi galimybę likviduoti tą skolą. Gavus akademinę skolą tu netenki valstybės finansuojamos vietos.

 • Kiek kartų ir kada galiu perlaikyti egzaminą/įskaitą?

Bet kurį egzaminą gali perlaikyti tik 1 kartą (per 2 pirmąsias naujo semestro savaites), nebent tu esi pirmos studijų pakopos studentas, kuris mokosi jau paskutiniame semestre. Tokiu atveju fakulteto dekanas gali leisti dar kartą perlaikyti neišlaikytus priešpaskutinės sesijos egzaminus iki kol prasidės paskutinė sesija. Paskutinės sesijos metu neišlaikytus egzaminus/įskaitas fakulteto dekanas gali leisti perlaikyti dar kartą iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios.

 • Kiek kainuoja kurso kartojimas?

Priklauso nuo dalyko tam semestrui skirtų kreditų skaičiaus, studijų metinės kainos, bei tų metų visų dalykų kreditų skaičiaus. Taigi, reikia iš studijų kainos padalint bendrą metų kreditų skaičių ir padaugint iš kartojamo dalyko kreditų skaičiaus. Pvz. Studijos kainuoja 2700€, metuose 60 kreditų ir dalykui skiriami 3 kreditai, tai 2700€/60kr.*3kr. = 135€. Kartojant kursą eksternu kurso kartojimo kaina būtų 25% pilno kartojimo kainos.

Šalinimas

 • Už ką mane gali pašalinti iš universiteto?
  a) Dėl nepažangumo (daugiau nei 15 kreditų skolų);
  b) Dėl nesąžiningumo (nusirašinėjimo, plagiavimo ir pan.);
  c) Dėl finansinių įsipareigojimų universitetui nevykdymo;
  d) Neužsiregistravus po akademinių atostogų/studijų stabdymo;
  e) Jei per vienerius metus tau skirti du griežti papeikimai.

Skatinamosios stipendijos

 • Kada vyksta geriausiųjų eilės sudarymas, kai lyginami semestro vidurkiai sprendžiama, kam skirti skatinamąsias stipendijas bei kuriam laikui jos skiriamos?

Skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus. Rudens semestre stipendija skiriama einamųjų metų rugpjūčio-sausio mėnesiams, pavasario semestre – skiriama vasario-liepos mėnesiams. Baigiamųjų kursų studentams stipendija pavasario semestre skiriama vasario-birželio mėnesiams.

 • Kokie yra skatinamųjų stipendijų dydžiai?

1.5 BSI (57€) – nepadidinta stipendija, 2.5 BSI (95€) – padidinta

 • Kaip sužinoti, ar gausiu skatinamąją stipendiją?

Tavo duomenų bazėje (https://klevas.vu.lt/) pasibaigus semestrui atsiradusioje skiltyje „dėl skatinamųjų stipendijų“ bus nurodyta, kiek žmonių tavo kurse kokias stipendijas gavo. Kadangi skiltyje „rotacijų rezultatai“ (bei fakultete iškabintuose sąrašuose) bus nurodyta, kurioje vietoje tu esi pagal reitingą, galėsi ir atsiskaičiuoti, ar įeini į tą sąrašą žmonių, kurie gauna stipendiją.

 • Kokiu būdu man bus pateikiamos visos stipendijos?

Jos bus tiesiogiai pervedamos į tavo asmeninę sąskaitą, kurią nurodei dekanatui prašyme pervesti stipendiją.

 

Apeliacijos

Apeliacija - skundas dėl egzamino ar įskaitos įvertinimo, kurį svarsto Ginčų nagrinėjimo komisija. Ji yra sudaroma kiekviename fakultete. Į komisijos sudėtį įeina 6 nariai (iš kurių 3 yra Studentų atstovybės paskirti atstovai).

 • Ką daryti, jeigu aš nesutinku su savo egzamino/įskaitos įvertinimu arba matau akivaizdų procedūrinį pažeidimą?

Jeigu nesutinki su savo egzamino/įskaitos įvertinimu, tu gali paduoti apeliaciją. Yra dvi priežastys, dėl kurios tu gali fakulteto apeliacinei komisijai paduoti apeliaciją:

 1. dėl galutinio dalyko įvertinimo (egzamino, įskaitos, tarpinio įvertinimo)
 2. dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų (netinkamas dėstytojo elgesys egzamino metu, pvz. kalbėjimas telefonu ar išėjimas iš auditorijos)

Dėl tarpinių atsiskaitymų rezultatų apeliaciją gali rašyti po egzamino laikymo datos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

 • Per kiek laiko galima paduoti apeliaciją?

Jei studentas apeliuoja dėl egzamino ar įskaitos įvertinimo, apeliacija turi būti pateikta per 5 darbo dienas nuo egzamino ar įskaitos įvertinimo paskelbimo datos.

Apeliacijos dėl egzaminų ar įskaitų procedūros pažeidimų turi būti teikiamos kitą dieną po egzamino ar įskaitos laikymo dienos.

N.B.! Nepraleiskite termino! Nepamirškite, kad iki apeliacijos nagrinėjimo dienos turite teisę peržiūrėti savo egzamino arba įskaitos rašto darbą. Studentas turi teisę perižiūrėti savo darbą, gauti paaiškinimus apie klaidas ne vėliau nei 2 darbo dienos po įvertinimo paskelbimo dėstytojo nustatytu laiku. Darbai saugomi dalyko dėsčiusio dėstytojo katedroje.  

Studentui, teikiančiam apeliaciją, yra siūloma taip pat pateikti apeliaciją elektroninio laiško forma.

 • Kaip yra rašoma apeliacija:

Turi būti pateikta visa bendra informacija:

 1. Asmeninė informacija:
  1. vardas, pavardė;
  2. Universiteto suteiktas elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
  3. Pagrindinė studijų programa;
  4. studento pažymėjimo numeris;
  5. kursas, grupė;
 2.  Egzamino laikymo data, laikas, vieta, egzaminavęs dėstytojas;
 3. Priežastys, dėl kurių kreipiesi į fakulteto egzaminų apeliacinę komisiją;
 4. Argumentavimas – itin svarbu motyvuotai išdėstyti argumentus – remtis vadovėliais, moksline literatūra, straipsniais. Rimtu argumentu nelaikoma: „O dėstytojas sakė“, „Niekas nemokėjo..“ ir pan. Kita vertus, jei dėstytojas per paskaitas suklydo pateikdamas neteisingą informaciją – tokiu atveju galima surinkti kurso draugų paskaitų konspektus ir pateikti juos kartu su prašymu kaip įrodymą. Atminkite, jog tinkama argumentacija yra labai svarbu!
 5. Aiškiais suformuluotas prašymas komisijai (iš naujo įvertinti darbą, esant proedūriniui pažeidimui - leisti laikyti egzaminą/įskaitą iš naujo ir pan.)
 6. Pabaigoje – tinkamai suformuluotas apibendrintas prašymas ginčų nagrinėjimo komisijai, dar kartą nurodomas vardas, pavardė bei parašas.
 • Kada apeliacija gali būti netenkinama?
 1. Netinkamai argumentuojama;
 2. Pateikti melagingi argumentai;
 3. Apeliacija neatitinka Vilniaus universiteto studijų nuostatų reikalavimų
 • Jei parašiau apeliaciją, turės perlaikyti egzaminą visiems studentams?

Visi komisijos sprendimai dėl apeliacinio skundo yra skirti tik apeliaciją pateikusiems studentams ir niekaip negali paveikti kitų asmenų, nerašiusių apeliacijos. Todėl jeigu bus patenkintas skundas dėl procedūrinių pažeidimų, egzaminą perlaikys tik apeliantas, o ne visi kurso studentai.

 • Kada apeliacinė komisija pateikia sprendimą?

Apeliacinė komisija pateikia sprendimą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo apeliacijos padavimo dienos (neskaitant vasaros atostogų laikotarpio). Apeliantas su priimtu sprendimu turi būti supažindinamas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jo priėmimo.

Informaciją rasi ČIA
Apeliacijos rašymo atmintinė

 

Priešlaikinės atostogos

 • Manau, kad norėčiau/privalau pasidaryti pertrauką nuo studijų. Ar tai įmanoma?

Yra du būdai – studijų stabdymas ir akademinės atostogos.
      1) Studijų stabdymas. Jei turi labai svarbių priežasčių, kurios nėra paminėtos kaip akademinių atostogų priežastys, dekanas gali tau leisti ne ilgiau, kaip vieneriems metams susistabdyti studijas.
      2) Akademinės atostogos. Jos skiriamos dėl trijų priežasčių

               a) Dėl ligos – iki dviejų metų;

               b) Dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros (taip, tėveliai taip pat gali pasiimti atostogas savo atžalų auginimui) – įstatymų numatytam laikui, bet ne ilgiau kaip trejiems metams;

               c) Dėl svarbios priežasties - gali būti suteikta tik kartą per studijų laikotarpį vienerių metų terminui. SVARBU - dėl šios priežasties turint akademines atostogas ir jų metu nutraukus studijas studentams nėra atleidžiamas nuo krepšelio grąžinimo.

 

NEPAMIRŠKITE GRĮŽUS PO STUDIJŲ STABDYMO AR AKADEMINIŲ ATOSTOGŲ UŽSIREGISTRUOTI DEKANATE, KITAIP BŪSITE PAŠALINTI IŠ UNIVERSITETO!

Akademinis mobilumas

 • Аš mokausi panašioje studijų programoje ir norėčiau mokytis šioje. Ar tai įmanoma?

Įmanoma, leidus dekanatui. Svarbu, kad:

 • būtų pabaigtas pirmas semestras.
 • Jeigu keičiama studijų programa - neklausytų dalykų pirmajame semestre turi būti ne daugiau kaip 15 ECTS kreditų.
 • Pakeitus programą, išsilaikyti neklausytus dalykus studentas turi vienerius metus. Neklausyti dalykai nėra laikomi akademinėmis skolomis.

Taigi, jeigu tavo studijų programa skiriasi daugiau 15 ECTS kreditų nuo tos programos į kurią nori įstoti, privalai mokytis tą skirtumą pagal klausytojo sutartį.

 • Ar perėjęs į kitą studijų programą aš atsinešu ir savo studijų krepšelį?

Taip.

 

Kitos problemos

 • Ką daryti, jeigu atsakymo į mano akademinį klausimą čia nėra, susidūriau su tuo, kad kažkas nevyksta pagal kažkurį iš punktų, noriu labiau įsigilinti į tam tikrą klausimą, pastebėjau kažkokių klaidų ar šiaip noriu pasakyti savo nuomonę?

Rašyti man laišką paštu akadem@mf.vusa.lt, arba tiesiogiai ateiti į studentų atstovybę (VU MF 225 aud.) atstovybės darbo metu. Man asmeniškai: 8 618 19560.  Taip pat informacijos galie ieškoti studijų nuostatuose. Jei kilo abejonių, neaiškumų, (o galbūt ir idėjų bei minčių?) – drąsiai kreipkis!

Paulius Bernotas
VU SA MF Akademinės srities koordinatorius