Strategija, vertybės, tikslai

VU SA strategija

Tam, kad Organizacija išliktų vieninga, joje turi būti puoselėjamos tradicijos bei išlaikomas pastovus judėjimas į priekį. VU SA visuomet besivadovaudama šūkiu „Vieningai Už Studentų Ateitį!“ ir siekdama kuo geriau suprasti jos atstovaujamos visuomenės dalies problemas nuolat ieško geresnių sprendimų tobulinti atstovavimo mechanizmą. 2006 metų vasarą įvykusiuose VU SA Tarybos – Valdybos mokymuose – seminare aktyviausi Organizacijos žmonės parengė veiklos strategiją bei išgrynino Organizacijos vertybes. Visus ataskaitinius metus Organizacijos nariai buvo supažindinami su VU SA strategija vykstančiuose padalinių mokymuose. Buvo daug diskutuojama apie Organizacijos vertybes, tikslus bei uždavinius. Artimiausioje ateityje VU SA pagrindinių valdymo organų nariai turėtų parengti strategijos įgyvendinimo kriterijus, terminus, kiekybinius ir kokybinius rodiklius bei atitinkamai planuoti metų veiklos gaires bei programas.

Vizija

Vieninga, atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui Vilniaus universiteto studentų bendruomenėje.

Misija

Siekiame efektyviai atstovauti Vilniaus universiteto studentams kurdami palankiausias sąlygas studento saviraiškai ir puoselėdami studentišką kultūrą bei savarankiškumą Vilniaus universiteto studentų bendruomenėje.

Vertybės ir veiklos principai

 • Atvirumas;
 • Atsakomybė;
 • Veiklos kokybė;
 • Vieningumas;
 • Tobulėjimas.

Veiklos kryptys

 1. Siekti poreikiais grįsto, kokybiško studentų atstovavimo;
 2. Stiprinti studentų savivaldą;
 3. Gerinti Organizacijos veiklos kokybę suteikiant dirbantiesiems reikiamus įgūdžius ir sudarant veiklai palankias sąlygas;
 4. Sudaryti palankias sąlygas studentų bendruomenės plėtrai.

Ilgalaikiai tikslai ir veiklos uždaviniai

1. Siekti poreikiais grįsto, kokybiško studentų atstovavimo:
 • Sistemingai ir operatyviai analizuoti studentų poreikius
 • Aukštosios mokyklos valdymo organuose turėti kompetentingus studentų atstovus, gebančius tinkamai atstovauti studentų interesams
 • Inicijuoti ir dalyvauti tobulinant studijų procesą
 • Kurti ir tobulinti studentams palankią socialinę aplinką
 • Formuoti Organizacijos poziciją akademinės bei socialinės politikos klausimais
2. Stiprinti studentų savivaldą:
 • Mažinti atotrūkį tarp studentų ir Studentų atstovybės
 • Informuoti studentus apie vykdomą veiklą ir pasiektus rezultatus
 • Informuoti studentus apie jų teises ir pareigas
 • Skatinti aktyvų studentų dalyvavimą visuomenės gyvenime ir Universiteto bendruomenės veikloje
3. Gerinti organizacijos veiklos kokybę, suteikiant dirbantiesiems reikiamus įgūdžius ir sudarant veiklai palankias sąlygas:
 • Kelti Organizacijos narių kompetenciją
 • Tobulinti vidaus darbo principus siekiant geresnės veiklos kokybės
 • Palaikyti platų Organizacijos veiklos spektrą
 • Glaudžiai bendradarbiauti su kitomis jaunimo organizacijomis
4. Sudaryti palankias sąlygas studentų bendruomenės plėtrai:
 • Skatinti studentų iniciatyvumą
 • Kurti palankią aplinką studentų saviraiškai
 • Puoselėti studentiškas tradicijas ir kultūrą
 • Gryninti ir puoselėti bendruomenės vertybes

Gali bet kada ateiti pas mus!